Travel > Japan

Shrine (Takayama)
Shrine (Takayama)
1993